top of page

*** INTEGRITETSPOLICY

Gotland Casting (” en bifirma till Icefire AB”) är en castingbyrå som främsta syfte är att hitta medverkande till film-, tv-, reklam- & informations film, fotograferingar och event. Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vad dina rättigheter är. Kontakta oss om du har frågor kring detta. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

 

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Gotland Casting (ägare Elinor Isenberg) är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

Gotland Casting/Icefire AB

Södra Murgatan 17

621 57 Visby

info@gotlandcasting.se

070-3586802

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in information som lämnas till oss t.ex vid ansökan om att vara medlem i vårt casting register eller vid medverkan av filmprojekt eller andra event som vi rollsätter. 

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Gotland Casting samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna ge våra kunder/beställare och andra den servicen och den information som vi erbjuder som t. ex namn, adress, telefonummer, e-post, bilder, videoklipp till person som vill medverka i produktioner/fotograferingar/event vi blivit anlitade för att rollsätta samt till egen producerade produktioner. 

 

VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan användas för att på bästa sätt kunna presentera dig som kandidat till uppdrag vi arbetar med. Skicka e-post med relevant information till. Dina personuppgifter kan även komma att användas för utveckling och förbättring av våra tjänster och statistik.

SYFTE & TYP AV UPPGIFTER LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Syftet med att vi samlar in personuppgifter  (Namn, adress, e-post, telefon, födelseår, bilder, filmer) om dig är för att vi ska kunna presentera korrekta uppgifter om dig i de uppdrag & tjänster vi tillhanda håller information till. Samt att vi ska kunna nå dig på korrekt väg för relevanta & passande uppdrag. 

NÄRMARE OM DINA RÄTTIGHETER TILL RÄTTELSE, RADERING M.M.

Du har rätt att  en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings och skattelagstiftning. Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

 

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

Vi samlar normalt inte in hela ditt personnummer (4 sista siffrorna). Skulle så ske görs det enbart om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet och nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar användandet av ditt personnummer så långt det är möjligt. I de fall det är tillräckligt kommer vi istället att använda ditt födelseår och födelsedag.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar din data endast så länge som det är aktuellt att du kan vara påtänkt eller delaktig i produktioner som vi arbetar med eller kan komma att göra i framtiden. Samt gentemot dig så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

På våra webbsidor används i dagsläget inte cookies. Men det kan i framtiden komma att införas. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter. Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster.

UPDATERING AV INTEGRITETSDOKUMENT

Vi kommer att regelbundet uppdatera detta integritetsdokument för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om väsentliga större ändringar genomförs kommer vi att informera dig om dessa.

Senast uppdaterad den 23 maj 2018.

Har du frågor om denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss på info@icefire.se

bottom of page